คุมเข้มและจัดหนักสถานบริการเน้นกระทำผิดกฎหมาย

Posted: under อินเตอร์เน็ต.
Tags: , ,

Image.aspxปัจจุบันปัญหาการจำหน่ายสุราในบริเวณใกล้กับสถานศึกษาซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่ตามมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดปัญหาอบายมุขและอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ กรมการปกครองจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดวางมาตรการและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสุราในบริเวณใกล้กับสถานศึกษา โดยให้ตรวจสอบการผลิตสุรา สถานที่จำหน่าย ระยะเวลาการจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ออกตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะวันเวลาเปิด-ปิด และสถานที่จำหน่าย ต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือศาสนสถาน หากตรวจสอบพบว่าผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการของสถานบริการ กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งเรื่องการผลิต การจำหน่ายสุรา เวลาเปิด-ปิด ให้ใช้อำนาจตามกฎหมาย สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน หรือสั่งปิดสถานประกอบการตามควรแก่กรณี

มาตราการการกวาดล้างอาชญากรรมและอบายมุข เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยที่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นย่านสถานบริการ และสถานบันเทิงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้ท่องเที่ยวและใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการวางมาตราการกวดขันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด มีการตรวจบัตรประชาชนของผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และมีการตรวจปัสสาวะผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเสพยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการตรวจตราความเรียบร้อยตามสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องใส่ใจในการดูแลประชาชนและชาวต่างชาติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย

การออกตรวจในสถานบริการเน้นกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับไม่มีใบอนุญาตประกอบการ เปิดสถานบริการเกินเวลา จำหน่ายสุราเกินเวลา และปล่อยปะละเลยให้มีพนักงานและนักเที่ยวที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าเที่ยวสถานบริการเข้ามามั่วสุมนำยาเสพติด เข้าไปเที่ยวในสถานบริการ จากการกระจายกำลังออกตรวจสอบสถานบริการทั้งผับ ร้านคาราโอเกะ ร้านอะโกโก้ และดิสโก้เทค โดยทำการตรวจสอบตามสถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการจำนวนมาก จากการเข้าตรวจสอบสถานบริการตามเป้าหมายซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการเกินเวลา และจำหน่ายสุราเกินเวลา พร้อมควบคุมตัวผู้ดูแลสถานบริการดังกล่าวทั้งหมด

Comments (0) Jul 27 2015