Monthly Archives: July 2015

คุมเข้มและจัดหนักสถานบริการเน้นกระทำผิดกฎหมาย

ปัจจุบันปัญหาการจำหน่ายสุราในบริเวณใกล้กับสถานศึกษาซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่ตามมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดปัญหาอบายมุขและอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ กรมการปกครองจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดวางมาตรการและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสุราในบริเวณใกล้กับสถานศึกษา โดยให้ตรวจสอบการผลิตสุรา สถานที่จำหน่าย ระยะเวลาการจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ออกตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะวันเวลาเปิด-ปิด และสถานที่จำหน่าย ต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือศาสนสถาน หากตรวจสอบพบว่าผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการของสถานบริการ กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งเรื่องการผลิต การจำหน่ายสุรา เวลาเปิด-ปิด ให้ใช้อำนาจตามกฎหมาย สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน หรือสั่งปิดสถานประกอบการตามควรแก่กรณี มาตราการการกวาดล้างอาชญากรรมและอบายมุข เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยที่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นย่านสถานบริการ และสถานบันเทิงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้ท่องเที่ยวและใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการวางมาตราการกวดขันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด มีการตรวจบัตรประชาชนของผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และมีการตรวจปัสสาวะผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเสพยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการตรวจตราความเรียบร้อยตามสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องใส่ใจในการดูแลประชาชนและชาวต่างชาติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย การออกตรวจในสถานบริการเน้นกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับไม่มีใบอนุญาตประกอบการ เปิดสถานบริการเกินเวลา จำหน่ายสุราเกินเวลา … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Tagged , , | Comments Off on คุมเข้มและจัดหนักสถานบริการเน้นกระทำผิดกฎหมาย