คำคมที่เป็นหลักการชี้นำที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และสม่ำเสมอ

คำคม

 

การจัดการทั้งหมดเป็นไปตามหลักการชี้นำ คำคมและประสิทธิผลของการจัดการมาจากหลักการเหล่านั้น สิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าหลักการจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล คำคมสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน ในทำนองเดียวกัน ลักษณะที่สืบเนื่องมาจากการจัดการถือได้ว่าหลักการชี้นำมีความคลุมเครือหรือมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์หรืออย่างไม่ตั้งใจ คำคมใช้ในแต่ละวันโดยผู้จัดการที่มีทักษะสูงหรือไร้

ความสามารถขั้นพื้นฐาน คำคมการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นผลผลิตจากหลักการชี้นำที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และสม่ำเสมอผู้จัดการที่เข้าใจหลักการชี้นำอย่างชัดเจน ยึดมั่นในหลักการดังกล่าวอย่างซื่อสัตย์ คำคมและมีความสามารถพื้นฐานจากนี้ไปประสิทธิภาพของการจัดการองค์กรเป็นผลจากสมการหลักการคนหลักการชี้นำสำหรับองค์กรประกอบด้วยสมมติฐานและค่านิยมพื้นฐานที่กำหนดและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการ สมมติฐาน

วัฒนธรรมหมายถึงความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานโดยรวมขององค์กร

ในบริบทนี้เป็นความเชื่อที่ถือเป็นจริงคำคม โดยไม่มีข้อพิสูจน์ที่พิสูจน์ได้คือเงื่อนไขที่ถือเป็น ‘ถูกต้อง’ โดยเนื้อแท้และโดยเนื้อแท้ จากมุมมองนี้ หลักการนำทางก็จริงเพราะว่าจริงและถูกต้องเพราะว่าถูกต้ององค์กรมี วัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในที่นี้ วัฒนธรรมหมายถึงความเชื่อคำคม ค่านิยม และบรรทัดฐานโดยรวมขององค์กรคำคม โดยที่ บรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานสำหรับพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร แน่นอนว่ามาตรฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและค่านิยมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่บุคลากรในองค์กร ควร มีพฤติกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

และกับบุคคลภายนอกองค์กร บรรทัดฐานคำคม จึงกำหนดพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อเข้าใจบรรทัดฐานจากความเชื่อและค่านิยมดังต่อไปนี้ วัฒนธรรมขององค์กรสามารถสรุปได้คำคมเป็นความรู้สึกโดยรวมสิ่งที่เหมาะสมในระดับนามธรรม หลักการชี้นำขององค์กรมีอยู่ในความทรงจำส่วนรวมและจิตสำนึกในปัจจุบัน แต่ในระดับที่ใช้งานได้จริง คำคมหลักการชี้นำเหล่านั้นอยู่ในตัวบุคลากร แต่ละคนเป็นผู้ขนส่งและลำเลียงของหลักการชี้นำที่ชี้นำ

วิจารณญาณที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรมประจำวันขององค์กรและ ผลลัพธ์’ ในอนาคต ‘ผลลัพธ์’ เหล่านั้นอาจจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้คำคม แต่อย่างไรก็ตาม เป็นผลจากความพยายามร่วมกันของผู้คนที่ดำเนินการและถ่ายทอดหลักการคำคมชี้นำขององค์กรความภาคภูมิใจความเป็นมืออาชีพการบรรลุผลตามที่ต้องการขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากร ดังนั้นสิ่งที่ผู้คนนำมาสู่ความพยายามทำให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญ พวกเขาต้องมีความสามารถที่จะเติมเต็มบทบาทองค์กรของตน อย่างน้อย

ต้องมีความรู้ ทักษะ คำคมและวิจารณญาณที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ในทางกลับกัน พวกเขาต้องใช้ความรู้ ทักษะ และวิจารณญาณเพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลตามที่ต้องการขององค์กร คำคมในขอบเขตที่บุคลากรขององค์กรไม่มีความรู้ ทักษะ คำคมโดน ๆและวิจารณญาณที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของตน องค์กรต้องดำเนินการผ่านการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นนั้นมีไว้สำหรับบุคลากรขององค์กร สอบถามที่ https://xn--42ca1ge8ca5azoob.com/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84/

 

 

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.